Kim jest Notariusz i co możesz załatwić u notariusza.

Kto to jest notariusz?

Notariusz, niejednokrotnie zwany również rejentem (pochodzi od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – jest to mianowany przez ministra sprawiedliwości. Notariusz jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

Jakiej wysokości opłaty pobiera notariusz?

Rejent za swoje czynności pobiera taksę notarialną. Wysokość tej opłaty jest ustalana zgodnie z rozporządzeniem ministra. Wielkość opłaty jest uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Wymagane do sporządzenia czynności notarialnej dokumenty należy przekazać do kancelarii notarialnej przed umówionym wcześniej terminem dokonania czynności, aby umożliwić szczegółową ich analizę. Wcześniejsza analiza dokumentów pozwoli na bezpieczne i sprawne sporządzenie czynności notarialnej.

notariusz

Jakich czynności dokonuje notariusz?

Akt notarialny to dokument potwierdzający, że dana osoba wykonała określoną czynność prawną. Prawo precyzyjnie określa, kiedy akt notarialny jest niezbędny, ale może on być sporządzony na życzenie stron czynności.

Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne, w tym także oświadczenia o poddaniu się egzekucji będące tytułami egzekucyjnymi oraz protokoły dziedziczenia;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia notarialne;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi aktów notarialnych;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych uregulowań, w tym także testamentu notarialnego.

W jakich sytuacjach notariusz odmówi dokonania czynności?

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Dokumenty trzeba złożyć w oryginale. Notariusz Koszalin przeprowadzi analizy ich prawidłowości, oceni również, czy stanowią wystarczającą podstawę sporządzenia czynności. Dzięki dogłębnej analizie przedstawionych dokumentów notariusz może, w myśl art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Przedstawiona powyżej procedura czynności notarialnej daje gwarancję rzetelnego spełnienia oczekiwań Klientów.

Notariusz jest osobą, jaka działa jako osoba zaufania publicznego, w związku z tym korzysta z ochrony, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Wszelkie zadania i czynności, które są spełniane przez notariusza są uznawane jako dokument urzędowy.